Консуматив за инвазивна кардиология

Общ консуматив / Линия за монитиране на налягане

Линията за монитиране на налягане е прецизно конструирана за употреба при перкутанна транслуминална коронарна ангиопластика/ПТКА/ и всички други вътресъдови терапевтични процедури, които изискват наблюдение на налягането на всяка течност и кръвта.