За нас

 

Мисията на “Макмед” ООД е да осигури на своите клиенти на вътрешния и международен пазар лекарствени средства, медицински изделия и консумативи с високо качество в областта на инвазивната кардиология и урологията. Дружеството се стреми към непрестанен растеж в полза на инвеститори и служители, изгражда взаимноизгодно сътрудничество с бизнес-партньори, насърчава и подкрепя професионалното развитие на своите служители. Дейността на компанията е съобразена с външните и вътрешни условия на съществуване, развитие и просперитет в отговор на очакванията и изискванията на заинтересованите страни.

 

Нашата мисия е изграждане на взаимоотношения, основани на доверие. Вярваме, че доверието на служителите и партньорите е пътят за постигане на поставените цели и реализирането на стратегията, основана на устойчиво развитие на компанията.

 

Качеството за услугата, която предлагаме е отговор на всички изисквания и критерии, които нашите кленти поставят пред нас. Удовлетвореността от страна на контрагентите е водеща при подбора и разширяване на aсортимента, които предлагаме. Чрез дистрибутиране на продукти от различни производители ние сформираме богат асортимент, който максимално да задоволи нуждите на нашите клиенти, като им спестяваме голям обем от работа по използването на различни дистрибутори за различните продукти, необходими за обезпечаване на тяхната дейност. Като търговец на едро, закупуващ големи количества и търгуващ с редица клиенти, ние сме успели да постигнем добри доставни цени и поддържаме изключително голяма складова наличност, като по този начин спестяваме ненужни разходи на своите контрагенти. Ние имаме добра изградена система на доставките. Финансираме дейността на нашите клиенти чрез осигуряване на широк набор от продукти. Рискът по закупуване, съхранение, транспорт и използването на продукта в рамките на законоустановения срок на годност е риск, които поемаме изцяло и не натоварваме с него нашите клиенти. Също така активно участваме в обучението на преките потребители на предлаганите медицински изделия.

 

Ние знаем, че стремежа към качество не би могъл да се постигне без базирането на всички процеси в дружеството на оценяване и овладяване на риска. Основанията за това можем да обобщим в:

 

 • Øневъзможност за успех, оперирайки в условията на пазарна икономика без наличието на работеща система за управление на качеството,
 • Øвъзможност за ефективно осъществяване на отделните фирмени процеси, базирано на адаптиране към очакванията и изискванията на пазара,  клиентите, и други заинтересовани страни. Оптимизирането на разходите  и подобряването на обслужването,
 • Øсъобразяване с условията на външнатата среда, в която фирмата съществува, функционира и се развива,
 • Øразпознаване и оценяване на рисковете и възможностите, които се появяват при функционирането на процесите, обхванати от Системата за управление,
 • Øсъздаване на условия за съпричастност и ангажиране на всеки служител и сътрудник с цел повишаване качеството на работа, утвърждаване позицията на дружеството на пазара и неговия просперитет,
 • Øпознаване и спазване на приложимите нормативни и други изисквания, касаещи цялостната дейност и определени като ключови за организацията.

 

Следвайки нашата философия ние си поставяме за цел:

 

 • да изградим отношения на доверие с нашите клиенти;
 • да удовлетворяваме желанията и нуждите на контрагентите;
 • да затвърдим и разширим заеманата от «Макмед» ООД позиция на пазара на лекарствени средства, медицински изделия и консумативи в областта на инвазивната кардиология;
 • да постигнем максимална задоволеност на клиентите си, спазвайки установените срокове за доставка, поддържането на складова наличност, която да обезпечава доставките, да раширяваме предлагания асортимент, да увеличим продажбите;
 • да разширим оптимизираме доставчиците и да осъществим контакт с водещите производители в областта;
 • да следим нововъведенията на пазара и да предлагаме иновативни продукти;
 • да поддържаме ежедневен контакт с нашите клиенти и контрагенти;
  • да се стремим към постоянно подобрение на услугите,
  • да се стремим към намиране на все по- атрактивни за нашите клиенти цени;
  • да гарантираме пълната прозрачност и проследимост на процесите и консумативите/изделията,
  • да изграждаме система за развитие на творческата активност от откриване на грешките към предотвратяването им, като мислим за предотвратяване и овладяване на рисковете, възникващи в ежедневната работа;
  • Планиране и предприемане на действия за овладяване на рисковете и възможностите, в зависимост от потенциалното им въздействие  върху управление на фирмените процеси и оценяване на тяхната ефективност
  • да развиваме всяка възможност за развитие и подобряване на фирмените процеси;
  • да развиваме и усъвършенстваме непрекъснато, внедрената и функционираща Система за управление